Power of Fortune

Poweroffortune.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อรุปแบบความคิดของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่รู้ตัว

หลักการของโหราศาสตร์ทำนายความคิด (Conceptual Astrology)

โหราศาสตร์บอกอะไรได้บ้าง

  • บอกถึงความแตกต่างทางความคิดของมนุษย์แต่ละคน
  • บอกถึงเป้าหมายของแต่ละคน
  • บอกถึงความแตกต่างทางความคิดทางร่างกายของมนุษย์แต่ละคน
  • บอกถึงความต้องการคู่ครองของแต่ละคน
  • บอกถึงการพูด, การเขียน, ความเข้าใจ ของแต่ละคน
  • บอกถึงความรู้ที่ต้องการในแต่ละคน
  • บอกถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการ
  • บอกถึงความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแต่ละคน
  • ... และอื่น ๆ อีกมากมาย
Copyright poweroffortune.com