แนวความคิดในเรื่องกรรมนั้นถือเป็นแนวความคิดที่มาจากความเชื่อหรือศาสนาเป็นหลัก ความเชื่อในเรื่องกรรมนั้นเชื่อว่า กรรมเกิดจากการกระทำ เมื่อบุคคลนั้นมีการกระทำในแบบใดการกระทำนั้นย่อมส่งผลต่อบุคคลนั้นในแบบนั้นได้ การกระทำของบุคคลไม่ว่าจะในอดีต หรือปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดผลของกรรมที่บุคคลนั้นจะได้รับในอนาคต บางความเชื่อในเรื่องกรรมนั้นมักจะเชื่อมโยงเอากระกระทำในอดีตชาติมาผูกโยงกับการกระทำในปัจจุบันชาติด้วย หรือที่มักจะบอกกันว่าเป็นกรรมจากชาติปางก่อน นอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องกรรมนี้มักจะครอบคลุมไปในทุกเรื่องของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายและทุกสิ่งในชีวิตนั้นก็สามารถที่จะถูกโยงให้เข้ากับเรื่องกรรมได้ทั้งสิ้น หรือสิ่งใดที่ไม่สามารถหาคำตอบหรือเหตุผลอย่างชัดเจนได้เรื่องดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมได้เสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องกรรมนี้จะเป็นตัวยุติปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ได้เสมอ การพยากรณ์ทางโหราศาสตร์จึงมักจะต้องสอดแทรกเรื่องของกรรมไปด้วยเสมอ แม้ว่าโหราศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและก็มีหลักการที่ถือว่ามีเหตุมีผลอยู่ในตัว เพราะการอ้างอิงตำแหน่งของดวงดาวนั้นถือเป็นหลักการที่จับต้องได้ ส่วนหลักการในเรื่องกรรมนั้นจะอ้างอิงถึงการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในช่วงเวลาใดก็สามารถนำมาอ้างอิงได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในชาติปางก่อนก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ไม่สามารถจับต้องกันได้ง่าย ๆ และพิสูจน์ให้เป็นมาตราฐานเดียวกันได้ยาก หากเปรียบเทียบกันแล้วหลักการของโหราศาสตร์กับหลักการในเรื่องกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกันอยู่ในตัว แต่ความเชื่อในเรื่องกรรมนี้ก็ถือเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานเช่นกันและมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา ในปัจจุบันโหราศาสตร์กับเรื่องกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย จนแม้แต่ผู้ทำนายก็อาจไม่คิดว่าดวงดาวหรือเรื่องกรรมกันแน่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากกว่ากัน

ตามหลักการทางโหราศาสตร์ของผมนั้นการพยากรณ์ใด ๆ นั้นจะยึดถือดวงดาวเป็นหลักสำคัญ ซึ่งการพยากรณ์จะไม่ยึดโยงอยู่กับเรื่องกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผมมิได้ปฏิเสธความคิดในเรื่องเรื่องกรรมแต่อย่างใดและมิได้กล่าวว่าเรื่องของกรรมนั้นไม่มีอยู่จริง เพราะผมถือว่าความคิดใดที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ความคิดในรูปแบบนั้นย่อมอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลอย่างแน่นอน ที่มนุษย์มีความคิดเช่นนั้นก็เพราะมีดาวที่ส่งอิทธิพลให้มนุษย์คิดเช่นนั้นอยู่นั่นเอง ในการวิจัยหาความหมายของดาวนั้นผมได้พบดาวดวงหนึ่งที่ถูกตั้งชื่อเอาไว้แล้วว่าชื่อดาว "Makemake" ผมได้นำดาวดวงนี้มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างดวงอยู่มากมายและใช้เวลาอย่างยาวนานมากจนได้ความหมายของดาวนี้ในที่สุด เมื่อนำมาใช้พยากรณ์ก็ได้ผลผลตรงตามความหมายที่ได้นั่นเอง ซึ่งดาว "Makemake" นั้นมีความหมายว่า "การกระทำ" หรือ "กรรม" นั่นเอง

ดาวนี้ถูกค้นพบและตั้งชื่อโดยกลุ่มของ Mike Brown โดยการตั้งชื่อของเขานั้นเริ่มมีการเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ตั้งแต่ดาว Eris แล้ว ซึ่ง Makemake นั้น เป็นชื่อมาจากเทพเจ้าผู้ให้กำเนิด จากการที่ผมวิจัยและวิเคราะห์ดาวดวงนี้มา ผมคิดว่าดาวดวงนี้น่าจะส่งอิทธิพลต่อมนุษย์ไปในทางที่เกี่ยวกับ "การกระทำ", "กรรม"

Makemake

Makemake มีความหมายว่า "การกระทำ", "กรรม" ดาวนี้ส่งผลให้เกิดการกระทำของมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกด้วย บุคคลแต่ละคนย่อมคิดถึงสิ่งที่ต้องการจะกระทำในแบบที่เหมือนหรือต่างกันไป ดาว Makemake อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดี่ยนที่เท่าใดก็จะส่งผลให้เขาคิดว่าจะต้องมีการกระทำในด้านนั้น และคิดด้วยว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดจากการกระทำด้วยเช่นกัน เช่น ดาว Makemake อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดี่ยนที่ 1 และ 12 เขาจะคิดว่าถึงการกระทำและกรรม เขาจึงคิดถึงการกระทำการบางอย่างอยู่เสมอ และเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาก็ย่อมคิดว่าเป็นผลมาจากการกระทำด้วยเช่นกัน และสิ่งใดที่หาเหตุไม่ได้ก็มักจะโยงไปถึงกรรมจากชาติก่อน

ดวงดาวหรือกรรมกันแน่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เหนือกว่ากัน

การค้นพบความหมายของดาว Makemake นี้ทำให้ผมได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วความคิดในเรื่อง "การกระทำ" หรือ "กรรม" นี้ย่อมเป็นผลมาจากอิทธิพลของดวงดาวนี้ การที่มนุษย์สร้างแนวความคิดในเรื่องกรรมนั้นก็ย่อมมาจากดาวดวงนี้ และแนวความคิดที่ว่ากรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตของมนุษย์นั้นก็เกิดมาจากดาวดวงนี้เช่นกัน ซึ่งดาว Makemake ก็เป็นเพียงแค่ดาวดวงหนึ่งในจักรวาลเท่านั้นเอง ดังนั้นแล้วในมุมมองผมแล้วถือว่าหากโหราศาสตร์สามารถที่จะดูได้ว่าบุคคลนั้นมีความคิดถึงเรื่องกรรมในด้านใดได้นั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าแนวความคิดในเรื่องกรรมนั้นก็ถูกกำหนดไว้โดยดวงดาวนั่นเอง ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ดาวหนึ่งดวงในจักรวาลเท่านั้น หากนับแล้วก็ถือว่าเป็นเพียงแค่จุดเล็ก ๆ ในจักรวาลเท่านั้น ส่วนสิ่งที่จะกำหนดมนุษย์ในด้านอื่นก็ย่อมต้องเป็นอิทธิพลของดาวดวงอื่น การที่คนส่วนหนึ่งในโลกคิดว่ากรรมจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายหรือแนวความคิดเรื่องกรรมในชาติปางก่อนนั้น ผมคิดว่าลักษณะเช่นนี้เป็นเหมือนคนที่ถือเอาแนวความคิดที่ถือว่าเรื่องกรรมเป็นยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ๆ เท่านั้น และคนในสังคมกลุ่มอื่น ๆ ก็ย่อมมีแนวความคิดที่พวกเขายึอถือเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกัน ซึ่งแท้จริงแล้วแนวความคิดที่เขายึดถือนั้นก็ย่อมอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลนั่นเอง

การกระทำจากชาติปางก่อนมีผลให้เกิดกรรมในชาติปัจจุบันหรือไม่

จากการที่ผมได้ทำการวิจัยโหราศาสตร์มา โดยใช้ดาวจำนวนมากพบว่ารูปแบบความคิดต่าง ๆ ของมนุษย์ถูกกำหนดไว้โดยดวงดาว ณ เวลาเกิด และสามารถพิสูจน์ได้โดยการหาเวลาเกิดจากอุปนิสัย (จะอธิบายวิธีการหาเวลาเกิดจากอุปนิสัยในภายหลัง) หมายความว่าตำแหน่งของดวงดาว ณ เวลาเกิดนั้นส่งอิทธิพลมากำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์ และส่งผลถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วย พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นมีทั้งดีและไม่ดีและยังขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตัดสินด้วย เพราะดาวกำหนดให้แต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันด้วย หากเวลาเกิดและสถานที่เกิดเปลี่ยนความคิดและอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย การที่ดวงดาวในจักรวาลมีเป็นแสนเป็นล้านดวงและกำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์ที่แตกต่างกันนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะดวงดวงดาวมีอยู่แล้วในธรรมชาติ ซึ่งส่งผลถึงเรื่องกรรมด้วยว่าแต่จะแต่ละคนจะมีความคิดต่อกรรมไม่เหมือนกัน บางคนจะไม่คิดถึงเรื่องกรรมเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่กำหนดขึ้น แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะพิสูจน์ได้ในอนาคต


ดูเพิ่มเติม

MakeMake by Mike Brown

Share :