ดวงชะตาตัวอย่าง เกิดวันที่ 9 กันยายน 1999 เวลา 09:09 น.

MC House

เรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนา
เรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาซ้อนกันเกือบสนิท ทำให้ดาวส่วนใหญ่อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาลำดับเดียวกัน เขาจึงคิดว่าผู้อื่นน่าจะหรือควรจะมีความคิดในแบบที่เขาคิดเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างการทำนายของดาวบางดวง

ดาว Poseidon อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1
- ความคิดโดยทั่วไป + ความชัดเจน = เขาต้องการความชัดเจน มีความคิดที่ชัดเจน

ดาว Poseidon อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 1
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไป + ความชัดเจน = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการความชัดเจน, ผู้อื่นมีความคิดที่ชัดเจน

ดาว Victoria อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1
- ความคิดโดยทั่วไป + ชัยชนะ = เขาต้องการชัยชนะ, เขาคิดถึงชัยชนะ

ดาว Victoria อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 1
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไป + ชัยชนะ = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการชัยชนะ, ผู้อื่นคิดถึงชัยชนะ

ดาว Metis อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1
- ความคิดโดยทั่วไป + ทักษะ = เขาต้องการทักษะ, เขาคิดถึงทักษะ

ดาว Metis อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 1
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไป + ทักษะ = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการทักษะ, ผู้อื่นคิดถึงทักษะ

ดาว Apollon อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 12
- ความคิดโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความหลากหลาย = เขาต้องการความคิดที่หลากหลายเก็บซ่อนไว้, เขามีความคิดหลายอย่างเก็บซ่อนไว้

ดาว Apollon อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 12
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความหลากหลาย = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการความคิดที่หลากหลายเก็บซ่อนไว้, ผู้มีความคิดหลายอย่างเก็บซ่อนไว้

ดาว Vesta อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 12
- ความคิดโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความโกรธ = เขาคิดถึงความโกรธเก็บซ่อนไว้

ดาว Vesta อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 12
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความโกรธ = เขาคิดว่าผู้อื่นคิดถึงความโกรธเก็บซ่อนไว้

ดาว Zeus อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 12
- ความคิดโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความตรง = เขาต้องการความคิดที่ตรงไปตรงมาเก็บซ่อนไว้

ดาว Zeus อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 12
- ความคิดของผู้อื่นโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความตรง = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการความคิดที่ตรงไปตรงมาเก็บซ่อนไว้

ดาว Pluto อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 2
- ความคิดทางการเงิน + การเปลี่ยนแปลง = เขาต้องการเปลี่ยนแปลงความคิด, เขาคิดถึงการเปลี่ยนแปลง

ดาว Pluto อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 2
- ความคิดทางการเงินของผู้อื่น + การเปลี่ยนแปลง = เขาคิดว่าผู้อื่นต้องการเปลี่ยนแปลงความคิด, เขาคิดว่าผู้อื่นคิดถึงการเปลี่ยนแปลง

ดาว Mars อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 2
- ความคิดทางการเงิน + ความกระตือรือร้น = เขามีความกระตือรือร้นทางการเงิน

ดาว Mars อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 2
- ความคิดทางการเงินของผู้อื่น + ความกระตือรือร้น = เขาคิดว่าผู้อื่นมีความกระตือรือร้นทางการเงิน

เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 3 ไม่มีดาว ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีวิธีการหรือความสามารถ เพราะอาจจะมีดาวอื่นที่ยังไม่ได้นำมาใช้ก็เป็นได้ แต่ในที่นี้คือดาวหลักไม่มีในเรือนนี้ (เรือนที่ 3 หมายถึงวิธีการหรือความสามารถ)

ดาว Neptune อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 4
- อุดมการณ์และการตัดสินใจ + การปฏิเสธ = เขาไม่มีอุดมการณ์, เขาไม่ตัดสิน

ดาว Neptune อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 4
- อุดมการณ์และการตัดสินใจของผู้อื่น + การปฏิเสธ = เขาคิดว่าผู้อื่นไม่มีอุดมการณ์, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะไม่ตัดสิน

ดาว Uranus อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 4
- อุดมการณ์และการตัดสินใจ + ความรวดเร็วและแตกต่าง = เขามีอุดมการณ์บนพื้นฐานของความรวดเร็วหรือแตกต่าง, เขาตัดสินใจได้รวดเร็วหรือแตกต่าง

ดาว Uranus อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 4
- อุดมการณ์และการตัดสินใจของผู้อื่น + ความรวดเร็วและแตกต่าง = เขาคิดว่าผู้อื่นมีอุดมการณ์บนพื้นฐานของความรวดเร็วหรือแตกต่าง, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะตัดสินใจได้รวดเร็วหรือแตกต่าง

ดาว Salacia อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 5
- นิยามทางความรัก + ความรู้สึก = เขามีนิยามทางความรักอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึก, เขามีการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักตามความรู้สึก

ดาว Salacia อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 5
- นิยามทางความรักของผู้อื่น + ความรู้สึก = เขาคิดว่าผู้อื่นมีนิยามทางความรักอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึก, เขาคิดว่าผู้อื่นมีการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักตามความรู้สึก

ดาว Eris อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 6
- การปฏิบัติต่อผู้อื่น + ความขัดแย้งหรือตรงข้าม = เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่ขัดแย้ง, เขาต้องการเพื่อนร่วมงานที่สามารถแย้งได้

ดาว Eris อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 6
- การปฏิบัติต่อผู้อื่นของผู้อื่น + ความขัดแย้งหรือตรงข้าม = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่ขัดแย้ง, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการเพื่อนร่วมงานที่สามารถแย้งได้

ดาว Jupiter อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7
- ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น + ความง่าย = เขาสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่าย, เขาต้องการสัมพันธ์กับคนที่ง่ายหรือมองโลกในแง่ดี

ดาว Jupiter อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 7
- ความสัมพันธ์ของผู้อื่น + ความง่าย = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่าย, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการสัมพันธ์กับคนที่ง่ายหรือมองโลกในแง่ดี

ดาว Saturn อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7
- ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น + ความยาก = เขาสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างรอบครอบ, เขาต้องการสัมพันธ์กับคนที่รอบครอบ

ดาว Saturn อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 7
- ความสัมพันธ์ของผู้อื่น + ความยาก = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างรอบครอบ, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการสัมพันธ์กับคนที่รอบครอบ

ดาว Admetos อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7
- ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น + น้อย = เขาสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อย, เขาต้องการสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดน้อย

ดาว Admetos อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 7
- ความสัมพันธ์ของผู้อื่น + น้อย = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อย, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดน้อย

ดาว Hades อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 8
- ความคิดที่ไม่ต้องการ + ความต่ำ = เขาไม่ต้องการต่ำ, เขาไม่ต้องการยอม, เขาไม่มีความคิดที่ต่ำ

ดาว Hades อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 8
- ความคิดที่ไม่ต้องการ + ความต่ำ = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะไม่ต้องการต่ำ, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะไม่ต้องการยอม, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะไม่มีความคิดที่ต่ำ

ดาว Vulcanus อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 9
- ความสนใจ + ความสำคัญ = เขาสนใจในสิ่งที่สำคัญ

ดาว Vulcanus อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 9
- ความสนใจของผู้อื่น + ความสำคัญ = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะสนใจในสิ่งที่สำคัญ

ดาว Kronos อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 9
- ความสนใจ + ความสูง = เขาสนใจสิ่งที่สูง, เขาต้องการมีงานอดิเรกที่สูงกว่า

ดาว Kronos อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 9
- ความสนใจของผู้อื่น + ความสูง = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะสนใจสิ่งที่สูง, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการมีงานอดิเรกที่สูงกว่า

ราหูอยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 10
- กิจกรรมหรืองาน + ความคุ้นเคย = เขาต้องการทำงานที่รู้จักหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ราหูอยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 10
- กิจกรรมหรืองานของผู้อื่น + ความคุ้นเคย = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการทำงานที่รู้จักหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ดาว Venus อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 10
- กิจกรรมหรืองาน + ความชอบหรือความเป็นมิตร = เขาต้องการทำงานที่ชอบ, เขาต้องการทำงานที่นุ่มนวลหรือเป็นมิตร

ดาว Venus อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 10
- กิจกรรมหรืองานของผู้อื่น + ความชอบหรือความเป็นมิตร = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการทำงานที่ชอบ, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการทำงานที่นุ่มนวลหรือเป็นมิตร

ดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อน + ตนเองหรือภาพลักษณ์ = เขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของเขาเอง, เขาคิดถึงภาพลักษณ์ของเขาที่มีเพื่อน

ดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อนของผู้อื่น + ตนเองหรือภาพลักษณ์ = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของเขาเอง, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะคิดถึงภาพลักษณ์ของเขาที่มีเพื่อน

ดวงจันทร์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อน + ผู้อื่นหรือความอ่อนไหว = เขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของเพื่อน, เขามีความคล้อยตามเพื่อน

ดวงจันทร์อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อนของผู้อื่น + ผู้อื่นหรือความอ่อนไหว = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของเพื่อน, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะมีความคล้อยตามเพื่อน

ดาว Mercury อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อน + ความเข้าใจ = เขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของความเข้าใจ, เขาต้องการความเข้าใจจากเพื่อน

ดาว Mercury อยู่ในเรือนชะตาลัคนาที่ 11
- ความคิดต่อเพื่อนของผู้อื่น + ความเข้าใจ = เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบนพื้นฐานของความเข้าใจ, เขาคิดว่าผู้อื่นน่าจะต้องการความเข้าใจจากเพื่อน

Sun House

เรือนชะตาอาทิตย์

ดาว Hades อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 1
- ภาพลักษณ์หรือความต้องการทางกายโดยทั่วไป + ความต่ำ = เขาต้องการมีภาพลักษณ์ที่ต่ำหรือยอม

ดาว Kronos อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 1
- ภาพลักษณ์หรือความต้องการทางกายโดยทั่วไป + ความสูง = เขาต้องการมีภาพลักษณ์ที่สูง

ดาว Vulcanus อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 2
- ภาพลักษณ์ทางทรัพย์สินหรือการรับประทานอาหาร + ความสำคัญ = เขาต้องการมีทรัพย์สินที่มีความสำคัญ

ราหูอยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 2
- ภาพลักษณ์ทางทรัพย์สินหรือการรับประทานอาหาร + ความคุ้นเคย = เขาต้องการมีทรัพย์สินที่มีความคุ้นเคย

ดวงจันทร์อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 3
- ภาพลักษณ์ทางความสามารถหรือความสามารถทางกาย + ผู้อื่นหรือความอ่อนไหว = เขามีภาพลักษณ์ที่สามารถใช้วิธีการตามผู้อื่นได้

ดวง Venus อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 3
- ภาพลักษณ์ทางความสามารถหรือความสามารถทางกาย + ความชอบหรือความเป็นมิตร = เขามีภาพลักษณ์ที่ใช้วิธีที่นุ่มนวลหรือเป็นมิตร

ดาว Mercury อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 4
- การดำเนินชีวิตหรือนิยามของการมีชีวิต + ความเข้าใจ = เขาดำเนินชีวิตอยู่บนความเข้าใจ

ดาว Zeus อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 4
- การดำเนินชีวิตหรือนิยามของการมีชีวิต + ความตรง = เขาดำเนินชีวิตบนความตรงไปตรงมา

ดาว Vesta อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 4
- การดำเนินชีวิตหรือนิยามของการมีชีวิต + ความโกรธ = เขาดำเนินชีวิตบนความโกรธ

ดาว Apollon อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 5
- ภาพลักษณ์ทางความรัก + ความหลากหลาย = เขามีภาพลักษณ์ทางความรักที่หลากหลาย

ดาว Poseidon อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 5
- ภาพลักษณ์ทางความรัก + ความชัดเจน = เขามีภาพลักษณ์ทางความรักที่ชัดเจน

ดาว Pluto อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 6
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น + การเปลี่ยนแปลง = เขามีภาพลักษณ์ที่ปรับตัวได้ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

ดาว Mars อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 6
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น + ความกระตือรือร้น = เขามีภาพลักษณ์ที่กระตือรือร้นต่อเพื่อนร่วมงาน

ดาว Cupido อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 6
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น + ร่วมกัน = เขามีภาพลักษณ์ร่วมมือกับผู้อื่น

ดาว Neptune อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 8
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น + ปฏิเสธ = เขาไม่มีภาพลักษณ์ของการปฏิเสธหรือไม่มี

ดาว Uranus อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 8
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น + ความรวดเร็วและแตกต่าง = เขาไม่มีภาพลักษณ์ที่รวดเร็วหรือแตกต่าง

ดาว Salacia อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 9
- ภาพลักษณ์ต่อสิ่งที่สนใจ + ความรู้สึก = เขาสนใจต่อความรู้สึกทางกาย, เขาแสดงความรู้สึกต่อสิงที่สนใจ

ดาว Jupiter อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 11
- ภาพลักษณ์ในการสัมพันธ์ต่อเพื่อน + ความง่าย = เขามีภาพลักษณ์ที่ง่ายหรือสบายต่อเพื่อน

ดาว Eris อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 11
- ภาพลักษณ์ในการสัมพันธ์ต่อเพื่อน + ความขัดแย้งหรือตรงข้าม = เขามีภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งหรือตรงข้ามกับเพื่อน

ดาว Saturn อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 12
- ภาพลักษณ์หรือความต้องการทางกายโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความยาก = เขามีภาพลักษณ์ที่รอบครอบแต่เก็บซ่อนไว้

ดาว Admetos อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 12
- ภาพลักษณ์หรือความต้องการทางกายโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ + ความน้อย = เขามีภาพลักษณ์ที่น้อยหรือเฉย ๆ แต่เก็บซ่อนไว้

เรือนชะตาเมอร์ริเดียน + เรือนชะตาอาทิตย์

ดาว Hades อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 1 แต่ดาว Hades อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 8
- เขาต้องการมีภาพลักษณ์ที่ต่ำหรือยอม แต่เขาไม่ต้องการต่ำ, เขาไม่ต้องการยอม, เขาไม่มีความคิดที่ต่ำ

ดาว Neptune อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 4 แต่ดาว Neptune อยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์ที่ 8
- เขาไม่มีอุดมการณ์, เขาไม่ตัดสิน แต่เขาไม่มีภาพลักษณ์ของการปฏิเสธหรือไม่มี

Share :