แต่ละปัจจัยจะมีเรือนชะตาของตัวเอง แต่เรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาจะเป็นเรือนชะตาหลักไที่ใช้ทำนาย เรือนชะตาอื่น ๆ จะใช้บอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของชีวิต

ความหมายเรือนชะตา

 1. เรือนชะตาที่ 1 หมายถึง ความต้องการโดยทั่วไป จุดเริ่มต้นของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 2. เรือนชะตาที่ 2 หมายถึง ความต้องการทางการเงิน จุดกึ่งกลางของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 3. เรือนชะตาที่ 3 หมายถึง วิธีการปฏิบัติ จุดสุดท้ายของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 4. เรือนชะตาที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์ จุดเริ่มต้นของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 5. เรือนชะตาที่ 5 หมายถึง อุดมการณ์ทางความรัก จุดกึ่งกลางของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 6. เรือนชะตาที่ 6 หมายถึง วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่น จุดสุดท้ายของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 7. เรือนชะตาที่ 7 หมายถึง ความต้องการทางความสัมพันธ์กับผู้อื่น จุดเริ่มต้นของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 8. เรือนชะตาที่ 8 หมายถึง สิงที่ไม่ต้องการ จุดกึ่งกลางของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 9. เรือนชะตาที่ 9 หมายถึง สิ่งที่สนใจ จุดสุดท้ายของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 10. เรือนชะตาที่ 10 หมายถึง กิจกรรม จุดเริ่มต้นของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 11. เรือนชะตาที่ 11 หมายถึง เพื่อน จุดกึ่งกลางของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด
 12. เรือนชะตาที่ 12 หมายถึง ความต้องการโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ จุดสุดท้ายของเรือนเป็นจุดที่จะได้รับอิทธิพลมากที่สุด

ความหมายของเรือนชะตาข้างต้นจะนำมาใช้กับความหมายของเรือนชะตาอื่น ๆ
เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ของดาวใด ๆ ในโปรแกรมผูกดวง โปรแกรมก็จะแสดงเรือนชะตาของดาวนั้น

ความหมายเรือนชะตาเมอร์ริเดียน

 1. เรือนชะตาที่ 1 หมายถึง ความคิดและต้องการโดยทั่วไป
 2. เรือนชะตาที่ 2 หมายถึง ความคิดและต้องการทางการเงิน
 3. เรือนชะตาที่ 3 หมายถึง วิธีการปฏิบัติ
 4. เรือนชะตาที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์
 5. เรือนชะตาที่ 5 หมายถึง อุดมการณ์ทางความรัก
 6. เรือนชะตาที่ 6 หมายถึง วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่น
 7. เรือนชะตาที่ 7 หมายถึง ความต้องการทางความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 8. เรือนชะตาที่ 8 หมายถึง สิงที่ไม่ต้องการ
 9. เรือนชะตาที่ 9 หมายถึง สิ่งที่สนใจ
 10. เรือนชะตาที่ 10 หมายถึง กิจกรรม
 11. เรือนชะตาที่ 11 หมายถึง เพื่อน
 12. เรือนชะตาที่ 12 หมายถึง ความคิดและต้องการโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้

ความหมายเรือนชะตาลัคนา

 1. เรือนชะตาที่ 1 หมายถึง ความคิดและต้องการของผู้อื่นโดยทั่วไป
 2. เรือนชะตาที่ 2 หมายถึง ความคิดและต้องการทางการเงินของผู้อื่น
 3. เรือนชะตาที่ 3 หมายถึง วิธีการปฏิบัติของผู้อื่น
 4. เรือนชะตาที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์ของผู้อื่น
 5. เรือนชะตาที่ 5 หมายถึง อุดมการณ์ทางความรักของผู้อื่น
 6. เรือนชะตาที่ 6 หมายถึง วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นของผู้อื่น
 7. เรือนชะตาที่ 7 หมายถึง ความต้องการทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้อื่น
 8. เรือนชะตาที่ 8 หมายถึง สิงที่ผู้อื่นไม่ต้องการ
 9. เรือนชะตาที่ 9 หมายถึง สิ่งที่ผู้อื่นสนใจ
 10. เรือนชะตาที่ 10 หมายถึง กิจกรรมของผู้อื่น
 11. เรือนชะตาที่ 11 หมายถึง เพื่อนของผู้อื่น
 12. เรือนชะตาที่ 12 หมายถึง ความคิดและต้องการโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ของผู้อื่น

ความหมายเรือนชะตาอาทิตย์

 1. เรือนชะตาที่ 1 หมายถึง ภาพลักษณ์โดยทั่วไป
 2. เรือนชะตาที่ 2 หมายถึง ภาพลักษณ์ทางการเงิน
 3. เรือนชะตาที่ 3 หมายถึง ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติ
 4. เรือนชะตาที่ 4 หมายถึง ภาพลักษณ์ของอุดมการณ์, แนวทางชีวิต
 5. เรือนชะตาที่ 5 หมายถึง ภาพลักษณ์ทางความรัก
 6. เรือนชะตาที่ 6 หมายถึง ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น
 7. เรือนชะตาที่ 7 หมายถึง ภาพลักษณ์ต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 8. เรือนชะตาที่ 8 หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ไม่ต้องการ
 9. เรือนชะตาที่ 9 หมายถึง ภาพลักษณ์ต่อสิ่งที่สนใจ
 10. เรือนชะตาที่ 10 หมายถึง ภาพลักษณ์กิจกรรม, งาน
 11. เรือนชะตาที่ 11 หมายถึง ภาพลักษณ์ต่อเพื่อน
 12. เรือนชะตาที่ 12 หมายถึง ภาพลักษณ์โดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้

ความหมายเรือนชะตาจันทร์

 1. เรือนชะตาที่ 1 หมายถึง ความต้องการเกี่ยวกับคู่ครองโดยทั่วไป
 2. เรือนชะตาที่ 2 หมายถึง การเงินของคู่ครอง
 3. เรือนชะตาที่ 3 หมายถึง วิธีการปฏิบัติของคู่ครอง
 4. เรือนชะตาที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์ของคู่ครอง
 5. เรือนชะตาที่ 5 หมายถึง อุดมการณ์ทางความรักของคู่ครอง
 6. เรือนชะตาที่ 6 หมายถึง วิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นของคู่ครอง
 7. เรือนชะตาที่ 7 หมายถึง ความต้องการทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นของคู่ครอง
 8. เรือนชะตาที่ 8 หมายถึง สิงที่ไม่ต้องการให้คู่ครองมี
 9. เรือนชะตาที่ 9 หมายถึง สิ่งที่สนใจของคู่ครอง
 10. เรือนชะตาที่ 10 หมายถึง กิจกรรมของคู่ครอง
 11. เรือนชะตาที่ 11 หมายถึง เพื่อนของคู่ครอง
 12. เรือนชะตาที่ 12 หมายถึง ความต้องการโดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้ของคู่ครอง

ความหมายดาวในเรือนชะตา = ความหมายของเรือนชะตาของปัจจัย + ความหมายของดาวหรือจุดอิทธิพลที่อยู่ในเรือนนั้น

ตัวอย่าง

ดวงอาทิตย์ ใน เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7

เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7 = ความต้องการทางความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ดวงอาทิตย์ = ตนเอง, ภาพลักษณ์

ดวงอาทิตย์ ใน เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 7 = เขาจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยยึดตนเองเป็นหลัก

ดวงอาทิตย์ ใน เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 5

เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 5 = อุดมการณ์ทางความรัก

ดวงอาทิตย์ = ตนเอง

ดวงอาทิตย์ ใน เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 5 = เขาจะมีความรักโดยยึดตนเองเป็นหลัก

ดาวเสาร์ในเรือนชะตาจันทร์ที่ 1

เรือนชะตาจันทร์ที่ 1 = ความอ่อนไหวโดยทั่วไป, ลักษณะโดยทั่วไปของคู่ครองที่ต้องการ

ดาวเสาร์= ความยาก, ความระมัดระวัง

ดาวเสาร์ในเรือนชะตาจันทร์ที่ 1 = เขาจะอ่อนไหวต่อคนความระมัดระวัง เขาต้องการคู่ครองที่รอบครอบ และเขาจะรอบครอบกับคู่ครองได้

หมายเหตุ

เรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาควรจะตีความร่วมกัน เพราะเรือนชะตาลัคนาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าความคิดที่มีอยู่จะแสดงออกหรือไม่

หากดาวอยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาลำดับเดียวกันแล้ว ผู้นั้นจะมีความคิดในรูปแบบของดาวนั้นและคิดว่าเป็นเรื่องปกติด้วย เพราะคิดว่าผู้อื่นมีรูปแบบความคิดเดียวกัน และผู้อื่นควรจะมีความคิดเช่นนั้นด้วย เช่น ดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1 และอยู่ในเรือนชะตาลัคนาเรือนที่ 1 ด้วย ผู้นั้นจะคิดถึงตนเองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง และจะแสดงความคิดของตนเองอย่างปกติ เพราะคิดว่าผู้อื่นก็จะคิดถึงตนเองหรือมีความคิดเป็นของตนเองเช่นกัน

แต่หากไม่ได้อยู่เรือนเดียวกันจะมีการแสดงออกได้ไม่เต็มที่ หรืออาจจะไม่แสดงออกเลย เช่น ดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนเรือนที่ 1 แต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ในเรือนชะตาลัคนาเรือนที่ 12 ด้วย ผู้นั้นจะคิดถึงตนเองหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง แต่แสดงออกไม่เต็มที่ เพราะคิดว่าผู้อื่นก็คิดถึงตนเองเช่นกันแต่เก็บไว้ภายใน และเขาก็ควรจะเก็บไว้ด้วย


ดูเพิ่มเติม

Share :