การพิสูจน์โหราศาสตร์ให้ชัดเจนจะต้องเป็นการทำนายความคิดและอุปนิสัย การทำนายจะต้องจำเพาะเจาะจง ซึ่งจะทำให้เราพบว่าถูกหรือผิด เราพบว่าอิทธิพลของดวงดาวได้กำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์ไว้แล้ว ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน สามารถพิสูจน์ได้โดยการหาเวลาเกิดจากบุคลิกและความคิดของผู้นั้น ซึ่งหลักการต่อไปนี้จะเป็นหลักการที่จะนำมาพิสูจน์ได้จริง

หลักการ

  • จะต้องเน้นที่การทำนายรูปบบความคิดหรืออุปนิสัย เพราะความคิดและอุปนิสัยจะส่งผลถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
  • จะต้องดูดวงของตนเองก่อน เพราะจะได้รู้ว่าตนเองมีความคิดในแบบใดมากและไม่มีความคิดในแบบใด เพื่อไม่ให้มีอคติต่อโหราศาสตร์
  • จะต้องใช้ดาวให้มากเพียงพอที่จะแยกความหมายต่าง ๆ ได้ เพราะดาวทุกดวงในจักรวาลมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้น
  • ใช้ระบบเรือนชะตาแบบหลายเรือน เพื่อแยกมุมมองทางความคิดในด้านต่าง ๆ ให้ได้ เช่น ความคิด, ภาพลักษณ์, อารมณ์
  • ไม่ใช้ความหมายของดาวไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป เพราะความหมายนั้นอาจจะเป็นความหมายของดาวที่เรายังไม่ได้นำมาพิจารณา
  • จะต้องไม่ยึดถือว่ามนุษย์จะต้องมีความคิดเช่นไรหรือมีค่านิยมเช่นไร เพราะความคิดเหล่านี้ถูกกำหนดไว้จากอิทธิพลของดวงดาวว่าให้แต่ละคนคิดว่ามนุษย์ควรจะหรือน่าจะเป็นเช่นไร (เรือนชะตาลัคนา) ซึ่งในความเป็นจริงบางคนอาจจะมีความคิดในแบบที่แต่ละคนคิดไม่ถึงได้ เพราะได้รับอิทธิพลจากดาวที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการพิสูจน์

ดวงอาทิตย์หมายถึงตนเอง เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนแล้วจะหมายถึงการคิดถึงตนเอง อยู่ในเรืองใดของเรือนชะตาเมอรืริเดียนเรือนที่เท่าใดก็จะคิดถึงตนเองหรือมีความคิดเป็นของตนเองในเรื่องนั้น

ถ้าจะให้เห็นชัดเจนจะต้องสังเกตจากคนที่มีดวงอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1 (แทนว่านาย ก) กับคนที่มีดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนเรือนที่ 8 (แทนว่านาย ข) จะพบว่านาย ก มีความคิดเป็นของตนเอง ส่วนนาย ข ไม่ได้ยึดความคิดเป็นของตนเองมากนัก (ทั้งนี้การแสดงออกจะแตกต่างกันในแต่จะคน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวอื่น แต่เขาจะมีความคิดในแบบนั้นแน่นอน)

วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับดาวทุกดวง และเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับหาความหมายของดาวอื่น ๆ ได้อีกด้วย

หากพิสูจน์ว่าดวงดาว (ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดาวเคราะห์อื่น ๆ , ดาวพระเคราะห์น้อยบางส่วน, ดาวเคราะห์แคระบางส่วน) กำหนดรูุปแบบความคิดได้แล้ว แสดงว่าดาวอื่นที่ยังไม่ได้นำมาพิสูจน์ก็ต้องมีอิทธิพลต่อมนุษย์ด้วย นั่นคือรูปแบบความคิดของมนุษย์อื่น ๆ ที่มีอยู่น่าจะมาจากอิทธิพลของดาวที่เรายังไม่ได้มาทำนายด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและช่างสังเกตอุปนิสัยของแต่ละคนจะสามารถหาเวลาเกิดจากอุปนิสัยได้อย่างแม่นยำ โดยดูจากตำแหน่งของดาวต่าง ๆ ในเรือนชะตา เพราะตำแหน่งดาวที่แต่กต่างกันในและช่วงเวลาว่งผลถึงความคิดและอุปนิสัยที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างความหมายดาวที่เราพิสูจน์ได้แล้วให้ดูที่หน้าความหมาย

Share :