Power of Fortune

ดวงชะตาเป็นเช่นใด ผู้นั้นย่อมมีความคิดเป็นเช่นนั้น การดำเนินชีวิตของแต่ละคนถูกกำหนดตามดวงของแต่ละคน ดวงดาวแต่ละดวงจะบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ดาวแต่ละดวงมีความหมายเฉพาะเจาะจง ทุกคนจะได้รับอิทธิพลของดาวเหมือนกัน แต่จะนำมาใช้ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เกิด

ดาวที่ดีและไม่ดีมีผลต่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้แต่ละคนมีการดำเนินชีวิตได้ยากและง่ายต่างกัน และเข้ากับผู้อื่นได้แตกต่างกัน อาจจะเข้ากับพ่อแม่หรือพี่น้องได้ดีไม่เหมือนกัน

ฤกษ์คลอดบุตรไม่ได้กำหนดให้บุคคลนั้นมีฐานะแบบใดโดยตรง แต่เป็นการกำหนดอุปนิสัยหรือบุคลิกที่จะนำไปสู่ลักษณะที่ต้องการในภายหน้า ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในบางส่วนด้วย

การคลอดบุตรควรอยู่ในวินิจฉัยของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของแม่และบุตร ฤกษ์คลอดที่กำหนดให้นี้จะอยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่แพทย์กำหนดมาให้

สิ่งที่ต้องการ

 • วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดที่แน่นอน สถานที่เกิด ของบิดามารดา (ถ้ามี)
 • ช่วงเวลาที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสม
 • เพศของเด็กในครรภ์
 • อำเภอ/จังหวัดที่ผ่าคลอด

สิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้จากฤกษ์คลอดบุตร

 • ลักษณะความคิดโดยทั่วไป
 • ลักษณะภาพลักษณ์ทางสังคม
 • แนวโน้มในการทำงานและการหาเงิน
 • แนวโน้มทางความสามารถ
 • ลักษณะทางอารมณ์โดยทั่วไป
 • แนวโน้วทางความคิดต่อการมีคู่ครอง
 • ความรู้และการทำความเข้าใจ

การคำนวณฤกษ์จะใช้จากดาวจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ดวง ตามหลักการที่เราได้วิจัยมา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรรมหรือความเชื่อใด ๆ โดยจะยึดหลักตามความเหมาะสมของตำแหน่งดาวในขณะนั้น หลีกเลี่ยงตำแหน่งของดาวที่ไม่ดี และให้มีอุปนิสัยเหมาะสมกับเพศของเด็ก โดยจะมีให้เลือกประมาณ 3 - 4 ฤกษ์ และเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดวงดาวใน ณ ขณะนั้นด้วย ในการหาฤกษ์แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 -5 วัน

การหาฤกษ์คลอดบุตรของเราใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง

โปรแกรมโหราศาสตร์

เมื่อได้ฤกษ์แล้วทางเราจะอธิบายถึงลักษณะของบุตรในแต่ละฤกษ์และมีรายงานสรุปให้
ตัวอย่างรายงาน หากบุตรของท่านคลอดโดยไม่ได้ตรงกับฤกษ์ที่ให้ไปทางเราจะดูดวงของบุตรของท่านให้ เพื่อใช้ในการวางแผนบุตรของท่านได้

ค่าบริการให้ฤกษ์คลอดบุตรครั้งละ 2,000 บาท

ติดต่อ ศุภกิจ โทร 085-676-6005
Email : info [at] poweroffortune.com


ดูเพิ่มเติม

Copyright poweroffortune.com