Power of Fortune

ดวงชะตาเป็นเช่นใด ผู้นั้นย่อมมีความคิดเป็นเช่นนั้น การดำเนินชีวิตของแต่ละคนถูกกำหนดตามดวงของแต่ละคน ดวงดาวแต่ละดวงจะบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ดาวแต่ละดวงมีความหมายเฉพาะเจาะจง ทุกคนจะได้รับอิทธิพลของดาวเหมือนกัน แต่จะนำมาใช้ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เกิด

ฤกษ์คลอดบุตรที่ดี คือ ฤกษ์ที่ทำให้เด็กที่เกิดมามีอุปนิสัยที่สามารถเข้ากับพ่อแม่ได้ และพ่อแม่มีความเข้าใจในลักษณะและอุปนิสัยของเด็กที่เกิดมาตามฤกษ์นั้น ทุกฤกษ์จะได้รับอิทธิพลจากดาวทุกดวงเหมือนกัน แต่ความเข้มข้นไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดและสถานที่เกิดด้วย

ฤกษ์คลอดบุตรไม่ได้กำหนดให้บุคคลนั้นมีฐานะแบบใดโดยตรง แต่เป็นการกำหนดอุปนิสัยหรือบุคลิกที่จะนำไปสู่ลักษณะที่ต้องการในภายหน้า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย

ตามที่เราได้ทำการวิจัยทางโหราศาสตร์โดยใช้ดาวมากกว่า 60 ดวง เราพบว่าลักษณะอุปนิสัยและความคิดของแต่ละคนถูกกำหนดรูปแบบไว้ตามตำแหน่งดาวในดวงชะตา (การวิจัยอ่านรายละเอียดได้จากบทความในเว็บนี้) ซึ่งไม่ได้มาจากกรรมที่เราเคยเชื่อกันมา ความแตกต่างของอุปนิสัยมีความแตกต่างกันได้ในระดับเสี้ยวนาที อย่างที่เราจะได้เห็นจากฝาแฝดที่เกิดต่างกันไม่กี่นาทีก็มีนิสัยที่แตกต่างกันในบางเรื่องแล้ว เพราะมีดาวเคลื่อนข้ามเรือนไปแล้ว ฉะนั้นฤกษ์คลอดบุตรที่เลือกเฉพาะวันนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะจุดสำคัญอยู่ที่เวลาในวันนั้น แต่ถึงอย่างไรนั้นฤกษ์คลอดบุตรไม่ได้มีประโยชน์อะไรหากคุณยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ยอมรับได้ไม่ว่าลูกของคุณจะมีอุปนิสัยอย่างไร เพียงแต่เข้าใจว่าลูกของคุณมีอุปนิสัยเป็นอย่างไร

ฤกษ์ที่ให้นี้เป็นการคำนวนจากดาวหลักและดาวพระเคราะห์น้อยรวม 18 ดวง ตามหลักการที่เราได้วิจัยมา โดยแบ่งเป็นรายชั่วโมง แสดงลักษณ์ทางความคิดและอุปนิสัย (อุปนิสัยบางอย่างมีมากแต่อาจจะเก็บไว้ภายในหรือใช้กับคนสนิทเท่านั้น) โดยเลือกเวลาแต่ละช่วงระหว่างช่วงเวลามาเทียบกัน เช่น คลอดเวลา 6:40 ก็ให้ดูเปรียบเทียบช่วงเวลา 6:00 และ 7:00 เป็นต้น

ฤกษ์คลอดบุตรที่ให้ในเว็บนี้เป็นฤกษ์ที่ใช้กับบุตรที่จะเกิดในประเทศไทยเท่านั้น

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน เมษายน 2015
วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน พฤษภาคม 2015
วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


ดูเพิ่มเติม

Copyright poweroffortune.com