ฤกษ์คลอดบุตร วันที่ 18 ธันวาคม 2016

เลือกแสดงตามช่วงเวลา
คะแนนสีเทาคือส่วนที่เก็บซ่อนไว้
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
 00:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00

การคิดถึงตนเองและภาพลักษณ์

ส่งผลถึงการเป็นศูนย์กลางและยึดถือภาพลักษณ์

ความอ่อนไหว

ส่งผลถึงการคล้อยตามผู้อื่นและการคิดถึงผู้อื่น

ความเป็นมิตร, ความนุ่มนวล

ส่งผลถึงความประนีประนอมและความเกรงใจ

ความกระตือรือร้น

ส่งผลถึงความขยัน, ความต้องการและความเข้มแข็ง

การมองโลกในแง่ดี

ส่งผลถึงความง่ายและความร่าเริง

ความรอบคอบ

ส่งผลถึงความยากและความเครียด

ความอดทน

การปรับตัว

ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงความคิด

ความขัดแย้ง

ส่งผลถึงความสามารถในการแย้งและความคิดที่ตรงข้าม

ความเป็นส่วนตัว

ส่งผลถึงการมีโลกส่วนตัว

กระแสสังคม

ส่งผลถึงการเกาะติดกระแสสังคม

ความสะอาด

ภาพลักษณ์ของเด็กที่เกิดในเดือนนี้