การพิสูจน์ว่าดาวมีอิทธิพลต่อมนุษย์มีหลายวิธี มีวิธีหนึ่งสามารถโดยเราดูได้จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเกิดของแต่ละคน ซึ่งดวงอาทิตย์ หมายถึง ภาพลักษณ์

ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในดาวชะตาจะบอกถึงการคิดถึงภาพลักษณ์ของผู้นั้น (เป็นเรื่องธรรมชาติที่แต่ละคนจะต้องคิดถึงภาพลักษณ์ แต่จะมีการคิดถึงภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป) ช่วงเวลาเกิดในแต่ละวันสามารถบ่งบอกถึงการคิดถึงภาพลักษณ์ของแต่ละคนได้ โดยเราสามารถแบ่งได้ตามช่วงเวลา ช่วงเวลาทั้งหมดแบ่งเป็น 12 ช่วงเวลาใน 1 วัน (24 ชม.) หนึ่งช่วงเวลามีประมาณ 2 ชม. ทั้งนี้เวลาในแต่ละช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นวันพระอาทิตย์จะขึ้นขอบฟ้าและลับขอบฟ้าเมื่อเวลาใด บางฤดูกาลการขึ้นของพระอาทิตย์ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้มากเช่นกัน

อิทธิพลของดวงอาทิตย์จะกำหนดให้เราคิดโดยไม่รู้ตัว และยังทำให้เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะต้องคิดถึงภาพลักษณ์ในเรื่อง.......(ตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์)

ช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. - 8.00 น.

ภาพลักษณ์กับเรื่องทั่วไป แต่เก็บซ่อนไว้

บุคคลนั้นเป็นคนที่เก็บซ่อนความคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์อยู่ภายใน ซึ่งเป็นความคิดที่เขาจะเก็บเอาไว้ภายใน และจะนำมาใช้เมื่ออยู่เบื้องหลัง, คนสนิท หรือในที่ส่วนตัว แต่ภาพลักษณ์ก็จะแสดงสู่สาธรณะปกติ แต่จะไม่แสดงออกมากว่าเขาคิดถึงภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. – 10.00 น.

'ภาพลักษณ์ที่มีต่อเพื่อน

บุคคลนั้นเป็นคนที่คบหาเพื่อนเพื่อตนเอง เลือกคบหาเพื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตัดสินใจเลือกคบหาเพื่อนด้วยตนเอง หรือต้องการเพื่อนที่มีความคิดเป็นของตนเอง เขามีจุดยืนในการคบหาเพื่อนเป็นของตนเอง

ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. – 12.00 น.

ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

บุคคลนั้นเป็นคนที่ทำกิจกรรม และงานต่าง ๆ เพื่อภาพลักษณ์ หรือเขาเลือกทำงานที่ต้องใช้ภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. – 14.00 น.

ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ

บุคคลนั้นเป็นคนที่สนใจภาพลักษณ์ มีความสนใจสิ่งใด ๆ โดยคิดถึงภาพลักษณ์เป็นหลัก เลือกสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ หรือความสนใจของเขาส่งผลต่อภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. – 16.00 น.

ไม่ยึดถือภาพลักษณ์ว่าจะต้องเกี่ยวข้องเรื่องใดเป็นพิเศษ

บุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่คิดถึงภาพลักษณ์ ไม่ต้องการคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง หรือคิดถึงภาพลักษณ์ของตนเองน้อย

ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. – 18.00 น.

ภาพลักษณ์ที่เกียวกับความสัมพันธ์

บุคคลนั้นเป็นคนที่คบหากับผู้อื่นเพื่อภาพลักษณ์ หรือการเข้าสังคมด้วยเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. – 20.00 น.

ภาพลักษณ์ต่อการปฏิบัติต่อผู้อื่น

บุคคลนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเพื่อภาพลักษณ์ หรือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นส่งผลต่อภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. – 22.00 น.

ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก

บุคคลนั้นคิดถึงภาพลักษณ์ของความรัก หรือความรักมีผลต่อภาพลักษณ์ (คล้ายกับช่วงเวลาประมาณ 10.01 น. – 12.00 น. แต่เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรัก)

ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. – 24.00 น.

ภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจ

บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงการการตัดสินใจโดยคำนึงถึงสิ่งที่เห็น หรือภาพลักษณ์ ตัดสินใจมีผลต่อภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 0.00 น. – 2.00 น.

ภาพลักษณ์เกียวข้องกับวิธีการปฏิบัติของตนเอง

บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงภาพลักษณ์ในแก้ไขปัญหา หรือการแก้ไขปัญหามีผลต่อภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 2.00 น. – 4.00 น.

ภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับการเงิน

บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงภาพลักษณ์ทางการเงินของตนเอง หรือการเงินมีผลต่อภาพลักษณ์

ช่วงเวลาประมาณ 4.00 น. – 6.00 น.

ภาพลักษณ์เกียวข้องกับเรื่องทั่วไป

บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ เรื่องทั่วไปมีผลต่อภาพลักษณ์ (เหมือนช่วงเวลา 6.00 น. - 8.00 น. แต่ไม่เก็บซ่อน)

สรุป

เวลาเกิด 24 ชั่วโมง แบ่งได้ 12 ช่วง แต่ละช่วงเวลาจะบอกว่าคนที่เกิด ณ เวลานั้นจะคิดถึงภาพลักษณ์ในเรื่องใด ได้แก่ เรื่องทั่วไป, เพื่อน, การทำงาน, ความสนใจ, ความสัมพันธ์, การร่วมงาน, ความรัก, การตัดสินใจ, การเงิน, เรื่องทั่วไป และมีช่วงเวลาประมาณ 14.00 - 16.00 น. ที่จะใช้คิดถึงภาพลักษณ์น้อย

หมายเหตุ

  • ช่วงเวลาที่ให้ไว้ดังกล่าวเป็นเพียงการแยกแยะถึงการคิดถึงภาพลักษณ์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง บุคลิกดังกล่าวอาจสังเกตให้เห็นได้มากน้อยต่างกัน และมิได้หมายรวมว่าช่วงเวลาใดดีหรือไม่ดี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวดูจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ต้องดูที่ปัจจัยของดาวอื่น ๆ ประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ดีลักษณะบุคลิกตามช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือเป็นลักษณะบุคลิกที่สำคัญที่จะส่งผลไปตลอดชีวิตเช่นกัน
  • ช่วงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เช่น หากดวงอาทิตย์ขึ้น 5.30 น. เวลาที่เปลี่ยนช่วงเวลาจะเลื่อนมา 30 นาที โดยประมาณ จาก 6.00 น. - 8.00 น. ก็จะเป็น 5.30 น. - 7.30 น. เป็นต้น และช่วงเวลาอื่น ๆ ก็จะเลื่อนเวลามา 30 นาทีโดยประมาณ
  • เวลาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ในความเป็นจริงจะมีการคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเวลากลางวันและกลางคืนไม่เท่ากัน และแตกต่างกันไปตามภูมิลำเนาด้วย
  • การคิดถึงภาพลักษณ์ตามช่วงเวลาไม่ได้บอกว่าภาพลักษณ์ดีหรือไม่อย่างไร เพียงแต่บอกว่าคิดถึงภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับใคร

การทำนายข้างต้นเป็นเพียงการพิสูจน์อิทธิพลของดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียว แต่การดูฤกษ์คลอดนั้นจะต้องดูดาวอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ว่าเด็กที่เกิดมามีทิศทางไปในทางที่ดีหรือไม่ไดีอย่างไร การผสมผสานของตำแหน่งดาวต่าง ๆ จะทำให้แต่ละคนมีความคิดและความสามารถแตกต่างกันออกไป


ดูเพิ่มเติม

Share :