คิดถึงตนเองหรือคิดถึงผู้อื่นดูจากดวงอาทิตย์และดาวพุธในดวงชะตา

การที่แต่ละคนจะเป็นคนที่คิดถึงตนเอง หรือเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนั้น ดูได้จากดวงอาทิตย์ในเรือนชะตาดาวพุธ เรือนชะตาดาวพุธ คือเรือนที่บอกถึง ความคิด, ความเข้าใจของเจ้าชะตา ความคิดที่ว่านี้คือการคิดในรูปแบบของการคิดใคร่ครวญ คิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกว่าเจ้าชะตาคิดถึงใคร เพราะดวงอาทิตย์มีความหมายว่า ตัวเจ้าชะตาหรือภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้าชะตา ซึ่งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในจึงส่งผลให้ในดวงชะตาของแต่ละคนมีดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธได้เพียงสองเรือนเท่านั้นคือดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธ ที่ 3 หรือที่ 4 เท่านั้น นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกถึงลักษณะใหญ่ ๆ ของคน 2 อย่าง คือ

Read More