คิดถึงตนเองหรือคิดถึงผู้อื่นดูจากดวงอาทิตย์และดาวพุธในดวงชะตา

การที่แต่ละคนจะเป็นคนที่คิดถึงตนเอง หรือเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนั้น ดูได้จากดวงอาทิตย์ในเรือนชะตาดาวพุธ เรือนชะตาดาวพุธ คือเรือนที่บอกถึง ความคิด, ความเข้าใจของเจ้าชะตา ความคิดที่ว่านี้คือการคิดในรูปแบบของการคิดใคร่ครวญ คิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกว่าเจ้าชะตาคิดถึงใคร เพราะดวงอาทิตย์มีความหมายว่า ตัวเจ้าชะตาหรือภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้าชะตา ซึ่งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในจึงส่งผลให้ในดวงชะตาของแต่ละคนมีดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธได้เพียงสองเรือนเท่านั้นคือดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธ ที่ 3 หรือที่ 4 เท่านั้น นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกถึงลักษณะใหญ่ ๆ ของคน 2 อย่าง คือ

ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธ ที่ 3 คือ เจ้าชะตาเป็นคนที่คิดถึงตนเอง กล่าวคือ เป็นคนที่ต้องใช้ความคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องของตนเองหรือคิดเพื่อเข้าใจในตนเอง เจ้าชะตาจะคิดถึงตนเองมากกว่าคิดถึงผู้อื่น
ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธ ที่ 4 คือ เจ้าชะตาเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่น กล่าวคือ เป็นคนที่ต้องใช้ความคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นหรือคิดเพื่อเข้าใจผู้อื่น เจ้าชะตาจะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตนเอง
ดวงอาทิตย์ยิ่งอยู่ใกล้ดาวพุธมากก็จะยิ่งมีอิทธิพลมาก เช่น ดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธเรื่อนที่ 4 หมายถึงคิดถึงผู้อื่นยิ่งดวงอาทิตย์อยู่ใกล้มากก็จะคิดถึงมากกว่าคนที่มดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างออกไป

คนทุกคนจะมีลักษณะสองอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่ในรายละเอียดของการคิดถึงตนเองหรือคิดถึงผู้อื่นนั้นก็ต้องไปดูดาวพุธในเรือนเมอร์ริเดียน (MC) และไปดูที่เรือนดาวพุธในภาพรวมด้วย แต่โดยหลักแล้วดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกเป็นลักษณะใหญ่ของคน ๆ นั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัดสินถึงความดีหรือไม่ดีของคน ๆ นั้น

สำหรับเด็ก ๆ ผู้ที่มีดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธที่ 3 มักจะมีลักษณะของคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่เรือนดาวพุธที่ 3 (ซึ่งเป็นเรือนซีกด้านภายใน) เด็กที่มีดาวเช่นนี้ผู้ใหญ่อาจมองว่าเป็นเด็กที่ทันคน ดูเป็นคนที่คิดเองได้ เช่นนี้นั่นก็เพราะเด็กมีดาวในตำแหน่งนี้ เด็กจะคิดถึงตนเองมากกว่าคิดถึงผู้อื่น ส่วนเด็กที่มีดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธที่ 4 ผู้ใหญ่อาจมองว่าเด็กดูไม่ค่อยทันคนหรือตามคนอื่น นั่นก็เพราะเด็กคิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตนเอง จึงมองไปว่าเด็กคนนั้นซื่อหรือไม่ทันคนก็เป็นได้

ความจริงแล้วทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่ได้บอกว่าเจ้าชะตาจะคิดถึงตนเองทั้งหมดหรือคิดถึงผู้อื่นทั้งหมด ในความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีส่วนที่คิดถึงตนเองและมีส่วนที่คิดถึงผู้อื่นอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธนี้จะบอกถึงภาพรวมของการใช้ความคิดและความเข้าใจของเจ้าชะตาว่าจะอยู่ฝั่งด้านตนเองหรืออยู่ด้านผู้อื่น

ดวงอาทิตย์ที่จะอยู่ในเรือนดาวพุธที่ 3 หรือ 4 นี้ มักจะถูกเรียกว่าเป็น ดาวสนธยาและดาวอรุณ คือ ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธที่ 3 เป็นดาวอรุณ เพราะดาวพุธพ้นขอบฟ้าก่อนดวงอาทิตย์ ทำให้เราจะเห็นดาวพุธในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ส่วนดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธที่ 4 เป็นดาวสนธยา เพราะดาวพุธลับขอบฟ้าทีหลังดวงอาทิตย์ พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่นานเราจะเห็นดาวพุธ ดาวพุธที่เห็นได้ในตอนเย็นหรือหัวค่ำจึงเรียกว่าดาวสนธยา

การที่ความสัมพันธ์ของดาวพุธและดวงอาทิตย์บองถึงการคิดถึงตนเองและการคิดถึงผู้อื่นยังไม่ได้เป็นตัวบอกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะการทำนายยังมีดาวที่มีความหมายอื่นอีกมากมาย

สิ่งที่สำคัญคือจะต้องแยกด้วยว่า ส่งที่เราสังเกตเห็นตัวเราหรือผู้อื่นนั้น เป็น ความต้องการ, ความคิด, การทำ, ภาพลักษณ์, การตัดสินใจ ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวถึงเพียงในส่วนของความคิด

คุณสามารถดูดาวพุธของคุณหรือของคนอื่นได้ว่าดาวพุธเป็นดาวอรุณหรือดาวสนธยา โดยผูกดวงในโปรแกรม https://www.poweroffortune.com/birthchart/
คลิกที่ดาวพุธโปรแกรมจะแสดงเรือนดาวพุธ ดูแค่ว่าดวงอาทิตย์อยู่เรือนดาวพุธเรือนใด
การดูเรือนดาวพุธนี้ไม่จำเป็นต้องรู้เวลาเกิดก็ดูได้ เพราะเรือนดาวพุธใน 1 วันดาวพุธจะเคลื่อนที่เพียง 1 องศา

ดวงอาทิตย์ในเรือนชะตาดาวพุธ