18 ม.ค. 64 มีดาวพระเคราะห์น้อยดวงสำคัญกำลังจะข้ามเรือนชะตาโลก

ดาวพระเคราะห์น้อยดวงหนึ่งมีความหมายว่า “การจัดการ” กำลังจะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 ในวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 1.15น. จากเดิมที่ดาวดวงนี้อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 12 มาเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ในขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนต้องรับหรือยอมรับต่อ “การจัดการ” ของผู้ปกครองหรือรัฐบาล ไม่ว่าผุ้ปกครองนั้นจะจัดการอย่างไรต่อประชาชน พวกเขาก็พร้อมที่จะรับหรือรับได้ (ทั้งในทางที่เป็นคุณหรือโทษต่อประชาชนคนส่วนใหญ่) แต่เมื่อดาวพระเคราะห์น้อยดวงดังกล่าวเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 1 (ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว) จะส่งผลในทางกลับกันหลังจากนั้น นั่นคือ ประชาชนจะต้องการที่จะ “จัดการ” สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง (ด้วยประชาชนเอง) กล่าวคือ ประชาชนจะเกิดความต้องการที่ออกมาจัดการสิ่งใด ๆ ด้วยตนเอง และจะมิใช่ผู้ที่ต้องรอรับการจัดการจากฝ่ายผู้ปกครองอีกต่อไปแล้ว ผู้ปกครองจะเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถใช้ “การจัดการ” ใด ๆ ต่อประชาชนได้เพราะประชาชนไม่ต้องการจะรับเพียงฝ่ายเดียว

“การจัดการ” นี้คือการจัดการในเรื่องใดบ้าง ๆ ? ก็ต้องตอบว่า ดาวพระเคราะห์น้อยที่ว่านี้มีความหมายว่า “การจัดการ” เพียงเท่านี้ (เพราะดาวทุกดวงล้วนเป็นความหมายกลาง ๆ ที่เป็นพื้นฐานหรือส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์ทุกคน) แต่จะเป็น “การจัดการ” ของประชาชนในเรื่องใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคนนั้น ๆ ด้วยว่าก่อนหน้านี้ (ตามดาวนี้อยู่เรือนชะตาโลกที่ 12) ประชาชนถูกหรือรับ “การจัดการ” ในเรื่องใดบ้าง พอดาวข้ามเรือนมาแล้วเรื่อง “การจัดการ” นั้นมันก็จะกลับกันนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ประชาชนถูกมาตราการการจัดการของรัฐบาลเรื่องโควิด หรือบางประเทศประชาชนอาจมาตราการการปราบรามของรัฐจากการประท้วง เป็นต้น เพราะดวงดาวนั้นส่งผลถึงคนบนโลกทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ

ดาวพระเคราะห์น้อยดวงที่ว่านี้จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 ในวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 1.15น. และจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 1, 2, 3 นี้จะถือว่าประชาชนมี “การจัดการ” สิ่งใด ๆ เป็นของประชาชนเอง เพียงแต่ในเรือนชะตาโลกที่ 1, 2, 3 นั้นจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน และดาวพระเคราะห์น้อยดวงนี้จะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 4 ในวันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 10.31 น. ซึ่งการที่ดาวนี้ออกจากเรือนชะตาโลกที่ 3 ไปเข้าสู่เรือนที่ 4 นั้น ย่อมหมายความว่า “การจัดการ” กลายเป็นสิ่งที่ไปอยู่ในฝ่ายของ “ผู้อื่น” อีกครั้ง ซึ่ง “ผู้อื่น” ของประชาชนนี้ก็คือ ผู้ปกครองหรือรัฐบาลนั่นเอง