Ixion 2020 – 2021 Timeline

รูปนี้บอกให้ทราบถึงช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของดาว Ixion จากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไป 10 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนั้นมีลักษณะที่แกว่งไปมา จึงมีช่วงเวลาที่ Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 แล้วแต่ก็ยังแกว่งกลับมาอยู่เรือนชะตาที่ 9 ได้อีกจากนั้นก็แกว่งไปมาจนในที่สุดที่เข้าเรือนที่ 10 ไปในที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทั้งโลกและดาว Ixion นั้นต่างก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งคู่ อิทธิพลของดาว Ixion ในเรือนชะตาโลกจึงมีลักษณะบางช่วงที่แกว่งไปมาได้เสมอ แม้ว่าในความเป็นจริงดวงดาวจะไม่ได้เคลื่อนที่ถอยหลังจริงๆ ก็ตาม

Read More

ดาว Ixion กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ผมเคยได้โพสเรื่องของดาว Ixion มาแล้ว เกี่ยวกับการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกเรือนที่ 9 เข้าสู่เรือนที่ 10 แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดใด ๆ มาก แต่โพสนี้ผมจะลงรายละเอียดให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับดวงดาวนนี้มากยิ่งขึ้น (ในการอธิบายจำเป็นต้องกล่าวถึงทฤษฎีเรือนชะตาเพื่ออ้างอิงในหลักการทำนายด้วยแต่ผมจะกล่าวอย่างสรุปโดยย่อเพื่อไม่ให้เป็นการยืดยาวจนเกินไป ผู้อ่านสามารถไปตามอ่านได้จากบทความในภาคทฤษฎี) ในที่นี้ผมจะกล่าวถึงดวงดาวที่ชื่อ “Ixion” ที่กำลังโคจรข้าม “เรือนชะตาโลก” จากเรือนชะตาโลกที่ 9 เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อคนบนโลก หลักการทำนายมีเป็นหลักการที่ยึดหลักความเป็นเหตุเป็นผล มิใช่หลักการทำนายที่ต้องอาศัยความเชื่อหรือพิธีกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น การทำนายนี้มิใช่การทำนายที่เป็นการวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ แต่เป็นการทำนายจากผลที่เกิดขึ้นตามระบบเรือนชะตาที่มีการคำนวณตามหลักดาราศาสตร์ รวมไปถึงผลที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจากการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกของดาวดวงนี้ และดาว Ixion เป็นดวงดาวที่มีอยู่จริงได้รับการรับรองทางดาราศาสตร์สากลและมีการคำนวณปฏิทินดวงมาอย่างแน่นอนแล้ว

Read More

เรือนชะตาโลก

“เรือนชะตาโลก” คือ จักรราศี โดยแบ่งราศีต่างเป็นเรือนชะตา 12 เรือน เรือนชะตาโลกที่ 1 คือ ราศีเมษ และเรียงลำดับไปจนครบ 12 ราศี คือ 12 เรือน

เรือนชะตาโลกออกเป็นสองแบบ คือ

  • เรือนชะตาโลกที่อยู่ประจำตัวของคนแต่ละคน
  • เรือนชะตาโลกที่เคลื่อนตัวไปอยู่ ณ ปัจจุบันทุกขณะ
Read More