ดาว Ixion กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ผมเคยได้โพสเรื่องของดาว Ixion มาแล้ว เกี่ยวกับการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกเรือนที่ 9 เข้าสู่เรือนที่ 10 แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดใด ๆ มาก แต่โพสนี้ผมจะลงรายละเอียดให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับดวงดาวนนี้มากยิ่งขึ้น (ในการอธิบายจำเป็นต้องกล่าวถึงทฤษฎีเรือนชะตาเพื่ออ้างอิงในหลักการทำนายด้วยแต่ผมจะกล่าวอย่างสรุปโดยย่อเพื่อไม่ให้เป็นการยืดยาวจนเกินไป ผู้อ่านสามารถไปตามอ่านได้จากบทความในภาคทฤษฎี) ในที่นี้ผมจะกล่าวถึงดวงดาวที่ชื่อ “Ixion” ที่กำลังโคจรข้าม “เรือนชะตาโลก” จากเรือนชะตาโลกที่ 9 เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อคนบนโลก หลักการทำนายมีเป็นหลักการที่ยึดหลักความเป็นเหตุเป็นผล มิใช่หลักการทำนายที่ต้องอาศัยความเชื่อหรือพิธีกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น การทำนายนี้มิใช่การทำนายที่เป็นการวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ แต่เป็นการทำนายจากผลที่เกิดขึ้นตามระบบเรือนชะตาที่มีการคำนวณตามหลักดาราศาสตร์ รวมไปถึงผลที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจากการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกของดาวดวงนี้ และดาว Ixion เป็นดวงดาวที่มีอยู่จริงได้รับการรับรองทางดาราศาสตร์สากลและมีการคำนวณปฏิทินดวงมาอย่างแน่นอนแล้ว

เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ตรงกับการโคจรของดาว Ixion ตามเรือนชะตาโลกนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตรงตามการโคจรของดาว Ixion จริงตามการคำนวณปฏิทินดาวตามกฏของ เคปเลอร์ ช่วงเวลาที่ดาวข้ามเรือนชะตานั้นส่วนใหญ่ผมลงระบุไว้เป็นแค่ช่วงปีเท่านั้น แต่ท่านสามารถตรวจสอบการโคจรของดาว Ixion เพื่อตรวจดูช่วงวันและเวลาตามที่แน่นอนได้ที่ http://www.true-node.com/eph1/?inputNumber=ixion&day=1&month=1&year=1770&time=00%3A00%3A00&zone=GMT+0&interval_num=10&interval=year&lines=26&.submit=Get+Ephemeris&calendar=Gregorian&zodiac=Tropical&origin=Geocentric&lighttime=Apparent&clock=Universal+Time&zodsec=D%B0M&longitude=on (หรือหน้า Birth Chart ของเว็บนี้)

ทั้งนี้การวิเคราะห์เรือนชะตาโลก นี้ผมวิเคราะห์โดยดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับการโคจรของดวงดาวที่ชื่อ Ixion โดยวิเคราะห์ตามหลักการเรือนะตาในแบบของ เวกเตอร์ ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพียงแค่ดาวดวงเดียวเท่านั้น แม้ว่าดาวดวงนี้จะมีความหมายที่เป็นแกนหลักต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ก็มิได้หมายความว่าจะดาวดวงอื่นจะไม่มีผลอะไร ยังมีดวงดาวอื่น ๆ อีกมากมายนักที่จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นเรื่องในทางรายละเอียดที่ยากจะอธิบายได้ทั้งหมด

ก่อนอื่นผมต้องแนะนำให้รู้จักดาว Ixion ในเบื้องต้นก่อน ดาวดวงนี้มีเลขรหัสนำหน้าชื่อดาวอยู่ หากมีเลขรหัสจะมีชื่อเรียกว่า 28978 Ixion ดาวดวงนี้ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ค้นพบโดย Deep Ecliptic Survey ดาวดวงนี้มีขนาดประมาณ 757 km ดาวดวงนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แคระจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับดาวพลูโต ดาวในกลุ่มดาวเคราะห์แคระนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เป็นรองจากกลุ่มดาวเคราะห์ กล่าวคือดาวเคราะห์แคระยังมีขนาดที่ยังไม่ใหญ่พอที่จะเรียกว่าดาวเคราะห์ได้ แต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่รองมาจากดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวเคราะห์แคระนั้นก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของดาวที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มของดาวเซนทอร์และกลุ่มดาวพระเคราะห์น้อย ซึ่งดาวที่อยู่ในกลุ่มของดาวพระเคราะห์น้อยนี้เป็นกลุ่มของดวงดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดและโดยส่วนใหญ่ของดวงดาวในระบบสุริยะนี้มีสัดส่วนของดาวพระเคราะห์น้อยมากที่สุด นั่นหมายความว่าดาวส่วนใหญ่เป็นดาวเพราะเคราะห์น้อยและมีจำนวนมากที่สุดในระบบสุริยะ และกลุ่มดาวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งก็คือกลุ่มของดาวเซนทรอร์แล้วค่อยมาถึงกลุ่มของดาวเคราะห์แคระ นั่นหมายความว่าแม้ดาว Ixion จะเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์แคระแต่ก็ต้องถือว่าเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ในระดับต้น ๆ หากเทียบกับจำนวนดวงดาวในระบบสุริยะทั้งหมดและหากไม่นับดาวเคราะห์ (ดวงอาทิตย์ไปจนถึงดาวเนปจูน) ดาว Ixion นี้ถูกตั้งชื่อมาจากตำนานเทพเจ้าของกรีก Ixion

ดาวในกลุ่มของดาวเคราะห์แคระอย่างเช่นดาว Ixion นี้เป็นดาวที่ค่อนข้างใหญ่กว่าดาวอื่น (เมื่อเทียบกับเซนทรอร์และพระเคราะห์น้อย) ดาวดวงนี้จึงมีอัตราการโคจรในระดับที่ช้ากว่าดาวดวงเล็ก ๆ อีกทั้งจากที่ผมศึกษาค้นคว้ามาเกี่ยวกับดาวในกลุ่มดาวเคราะห์แคระนี้มักจะเป็นความหมายที่ใหญ่รองจากความหมายของดาวในกลุ่มดาวเคราะห์ พูดง่ายคือ ในทางโหราศาสตร์ในแบบของผมแล้วถือว่าขนาดของดวงดาวจะบอกถึงความใหญ่ของเรื่องนั้น ดาวดวงใหญ่จะมีความหมายที่ใหญ่หรือสำคัญกว่าดาวดวงที่มีขนาดเล็ก ดาวดวงใหญ่จะมีความหมายที่กว้างกว่าดาวดวงเล็ก ในส่วนของ Ixion นี้ก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความหมายใหญ่พอสมควรรองจากดาวเคราะห์ ดาว Ixion นี้ถูกตั้งชื่อมาจากตำนานเทพเจ้าของกรีก จากที่ผมศึกษาและทดลองนำดาว Ixion มาใช้ในการทำนายหลายต่อหลายครั้งจนมีความมั่นใจว่า ดาว Ixion นี้ความหมายว่า “อำนาจ” หรือ “ความมีอำนาจ” ความหมายว่า “อำนาจ” ถือว่าเป็นความหมายที่ใหญ่และสำคัญต่อมนุษย์มาก โดยเฉพาะในเรื่องของการปกครองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดการปกครองนั้นย่อมสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของอำนาจในการปกครองนั้น ฉะนั้นแล้วการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกของดาวดวงนี้ในแต่ละครั้งจะบอถึงการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในแต่ละมิติของสังคมโลก แต่ทุกครั้งของการข้ามเรือนชะตานั้นก็มิได้หมายความว่าทั่วทุกมุมของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจที่เห็นได้ชัดเหมือน ๆ กัน เพราะบริบทของสังคมที่สั่งสมมาต่างกัน แต่แน่นอนว่าทุกการข้ามเรือนชะตาโลกของดาวดวงนี้เราย่อมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจที่เด่น ๆ บนโลกนี้ (โดยเฉพาะเรือนชะตาหลัก ได้แก่ 12 ไป 1, 3 ไป 4, 6 ไป 7, 9 ไป 10)